ДГ "Космонавт"
Детска градина в град Шумен

Административни услуги

 

Наименование на административната услуга:

        1. ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

        2. ОТПИСВАНЕ /ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

        3. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

        4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.